تور ارزیابی حسی بهترین قهوه های کشور پاناما

⬤ قهوه هایی با امتیاز بالای۹۰ در فرم انجمن قهوه

⬤ دم آوری قهوه های بالای نمره ۸۸ به صورت گروهی

⬤ هــمراه با ارزیـــابی چایی های تخصصی

بهنام عبدی

سعید یوسفی